Đào tạo Kỹ Năng Đánh Giá 5S Bệnh Viện – Tháng 10/2017

Ngày đăng: 26/10/2017 10:10

Ngày 26-27/10/2017, Viện Năng suất Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh tổ chức khoá đào tạo và cấp chứng chỉ cho NHYT/P.QLCL từ các bệnh viện tại TP. Hồ Chi Minh và các tỉnh lân cận đã hoàn thành Khoá đào tạo “Kỹ Năng Đánh Giá 5S Bệnh Viện”.

 

Ngoài thời gian học kiến thức chuyên sâu về đánh giá, học viên được thực hành thực tế tại Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định.

Khoá đào tạo “Kỹ Năng Đánh Giá 5S Bệnh Viện”

Khoá đào tạo “Kỹ Năng Đánh Giá 5S Bệnh Viện” Khoá đào tạo “Kỹ Năng Đánh Giá 5S Bệnh Viện” Khoá đào tạo “Kỹ Năng Đánh Giá 5S Bệnh Viện” Khoá đào tạo “Kỹ Năng Đánh Giá 5S Bệnh Viện” Khoá đào tạo “Kỹ Năng Đánh Giá 5S Bệnh Viện” Khoá đào tạo “Kỹ Năng Đánh Giá 5S Bệnh Viện” Khoá đào tạo “Kỹ Năng Đánh Giá 5S Bệnh Viện” Khoá đào tạo “Kỹ Năng Đánh Giá 5S Bệnh Viện” Khoá đào tạo “Kỹ Năng Đánh Giá 5S Bệnh Viện”

Khoá đào tạo “Kỹ Năng Đánh Giá 5S Bệnh Viện” Khoá đào tạo “Kỹ Năng Đánh Giá 5S Bệnh Viện” Khoá đào tạo “Kỹ Năng Đánh Giá 5S Bệnh Viện” Khoá đào tạo Kỹ Năng Đánh Giá 5S Bệnh Viện

TIN TỨC KHÁC