Kỹ năng xây dựng qui trình ISO

Chương trình đào tạo KỸ NĂNG SOẠN THẢO QUY TRÌNH, HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC được Viện Năng suất Việt Nam – CN Hồ Chí Minh thiết kế giúp các tổ chức xây dựng được hệ thống tài liệu gồm qui trình, hướng dẫn công việc ĐÚNG – ĐỦ – GỌN – RÕ – NHÃ nhằm đem lại các lợi ích sau:
– Rút ngắn thời gian đào tạo nhân viên
– Đảm bảo việc thực hiện đồng đều và chất lượng ổn định giữa các nhân viên
– Làm cơ sở hoạch định việc đào tạo kỹ năng, nâng cao tay nghề cho nhân viên
– Công việc được thực hiện chính xác, đảm bảo năng suất, chất lượng và an toàn

View more

Cải tiến chất lượng dịch vụ bằng Lean 6-Sigma

Chương trình đào tạo CẢI TIẾN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BẰNG LEAN 6-SIGMA được Viện Năng suất Việt Nam – CN Hồ Chí Minh xây dựng nhằm cung cấp một nền tảng kiến thức tiên tiến về cải tiến năng suất chất lượng một cách khoa học và thực tiễn nhất hiện nay.

View more

Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL theo ISO 9001:2015 [LEAD AUDITOR]

Chương trình đào tạo CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2015 được Viện Năng suất Việt Nam – CN Hồ Chí Minh thiết kế để cung cấp kiến thức chuyên sâu về việc áp dụng và đánh giá HTQLCL theo ISO 9001:2015. Học viên sau khi tham gia khoá học sẽ có đủ khả năng tổ chức đánh giá nội bộ (hoặc bên ngoài) theo chuẩn mực quốc tế.

View more

Kỹ năng đánh giá 5S Bệnh Viện

Chương trình đào tạo KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ 5S BỆNH VIỆN được Viện Năng suất Việt Nam – CN Hồ Chí Minh xây dựng theo đúng chu trình PDCA trong quản lý chất lượng (Hoạch định, Thực hiện, Kiểm tra, Cải tiến) để đảm bảo chất lượng và duy trì chương trình 5S tại các bệnh viện nhằm nâng cao công tác quản lý chất lượng bệnh viện và an toàn cho bệnh nhân.

View more

Kỹ năng soạn thảo qui trình, hướng dẫn công việc

Chương trình đào tạo KỸ NĂNG SOẠN THẢO QUY TRÌNH, HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC được Viện Năng suất Việt Nam – CN Hồ Chí Minh thiết kế giúp các tổ chức xây dựng được hệ thống tài liệu gồm qui trình, hướng dẫn công việc ĐÚNG – ĐỦ – GỌN – RÕ – NHÃ nhằm đem lại các lợi ích sau:
– Rút ngắn thời gian đào tạo nhân viên
– Đảm bảo việc thực hiện đồng đều và chất lượng ổn định giữa các nhân viên
– Làm cơ sở hoạch định việc đào tạo kỹ năng, nâng cao tay nghề cho nhân viên
– Công việc được thực hiện chính xác, đảm bảo năng suất, chất lượng và an toàn

View more

7 công cụ kiểm soát chất lượng

Chương trình đào tạo 7 CÔNG CỤ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG được Viện Năng suất Việt Nam – CN Hồ Chí Minh xây dựng giúp học viên hiểu, biết lựa chọn và biết áp dụng 7 công cụ thống kê trong kiểm soát chất lượng vào thực tế công việc nhằm kiểm soát và giải quyết các vấn đề như: năng suất chất lượng của sản phẩm/dịch vụ, quá trình và hệ thống quản lý của doanh nghiệp…

View more

Quản lý tri thức trong tổ chức (KM - Knowledge Management)

Chương trình đào tạo QUẢN LÝ TRI THỨC TRONG TỔ CHỨC được Viện Năng suất Việt Nam – CN Hồ Chí Minh nghiên cứu xây dựng theo xu hướng phát triển của nền kinh tế tri thức thế kỷ 21. Theo đó tri thức đóng vai trò cốt lõi dẫn đến thành công và lợi thế cạnh tranh của mọi tổ chức. Quản lý tri thức còn là yêu cầu mới của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

View more

Quản lý rủi ro và kỹ thuật đánh giá rủi ro

Chương trình đào tạo QUẢN LÝ RỦI RO VÀ KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ RỦI RO THEO TCVN 31001:2011 VÀ TCVN IEC/ISO 31010:2009 được Viện Năng suất Việt Nam – CN Hồ Chí Minh xây dựng theo phiên bản ISO 31000:2009 do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO ban hành vào ngày 18/11/2009. Chương trình này sẽ giúp các doanh nghiệp áp dụng những nguyên tắc và hướng dẫn cụ thể trong quá trình quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

View more