Khoá đào tạo KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ 5S BỆNH VIỆN

Chương trình đào tạo KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ 5S BỆNH VIỆN được Viện Năng suất Việt Nam – CN Hồ Chí Minh xây dựng theo đúng chu trình PDCA trong quản lý chất lượng (Hoạch định, Thực hiện, Kiểm tra, Cải tiến) để đảm bảo chất lượng và duy trì chương trình 5S tại các bệnh viện nhằm nâng cao công tác quản lý chất lượng bệnh viện và an toàn cho bệnh nhân.

 

SỰ KIỆN KHÁC