CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2015

Khóa đào tạo: CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2015 (#2)

 • Lầu 2, Tòa nhà The Prince Residence, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
 • 05 ngày, 3-7/09/2019 [8:30 – 16:30]
Kỹ năng xây dựng quy trình công việc chuẩn

Khóa đào tạo: KỸ NĂNG XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG VIỆC CHUẨN (Standard Operating Procedure - S.O.P)

 • Lầu 2, Tòa nhà The Prince Residence, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
 • 27-28/08/2019 [08:30 - 16:30]
Quản lý Cơ sở theo tiêu chuẩn ISO 41000

Khóa đào tạo NHẬN THỨC CHUNG VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CƠ SỞ THEO TIÊU CHUẨN ISO 41001:2018

 • Lầu 2, Tòa nhà The Prince Residence, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, P.12, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
 • 22-23/08/2019 [08:30 - 16:30]
Chuyên gia Cải tiến Lean 6-Sigma: Đai Xanh

Khóa đào tạo: CHUYÊN GIA CẢI TIẾN LEAN 6-SIGMA ĐAI XANH

 • Lầu 2, Tòa nhà The Prince Residence, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, P.12, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
 • 17/09 - 04/10/2019 [08:30 - 16:30]

Khóa đào tạo: KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN VÀ CẢI TIẾN PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC DÀNH CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG (TWI)

 • Lầu 2, Tòa nhà The Prince Residence, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, P.12, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
 • 28 - 29/09/2019 [08:30 - 16:30]
NHẬN THỨC CHUNG VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT TIÊU CHUẨN ISO 41001:2018

Khóa đào tạo NHẬN THỨC CHUNG VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT THEO ISO 41001:2018

 • Lầu 2, Tòa nhà The Prince Residence, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, P.12, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
 • 04/07/2019 [08:30 - 16:30]
VNPI - Hồ Chí Minh - Kỹ năng xây dựng quy trình công việc chuẩn

Khóa đào tạo KỸ NĂNG SOẠN THẢO QUY TRÌNH, HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC

 • Lầu 2, Tòa nhà The Prince Residence, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
 • 30-31/07/2019 [08:30 - 16:30]
CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2015

Khóa đào tạo CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2015

 • Lầu 2, Tòa nhà The Prince Residence, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
 • 05 ngày, 09-13/07/2019 [8:30 – 16:30]
NÂNG CAO KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ 5S BỆNH VIỆN CHO CÁN BỘ Y TẾ

Khóa đào tạo NÂNG CAO KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ 5S BỆNH VIỆN CHO CÁN BỘ Y TẾ

 • 64 - 66 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • 19/04/2019 [08:30 - 16:30]
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHẤM ĐIỂM THỰC HIỆN 5S CHO BỆNH VIỆN

Khóa đào tạo HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHẤM ĐIỂM THỰC HIỆN 5S CÁC KHU VỰC TOÀN BỆNH VIỆN

 • 64 - 66 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • 18/04/2019 [08:30 - 16:30]
VNPI Hồ Chí Minh - Kỹ năng Phát triển cơ hội kinh doanh bằng quan hệ xã hội

Khoá đào tạo KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN CƠ HỘI KINH DOANH BẰNG QUAN HỆ XÃ HỘI

 • 64 - 66 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Dự kiến ngày 25-26/5/2018 [8:30 – 16:30]
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 5S CHO BỆNH VIỆN

Khóa đào tạo HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 5S CHO TOÀN BỆNH VIỆN

 • 64 - 66 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • 17/04/2019 [08:30 - 16:30]
VNPI Hồ Chí MInh - 7 Công cụ quản lý chất lượng

Khoá đào tạo 7 CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 • 64 - 66 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Dự kiến ngày 29-31/5/2018 [8h30-16h30]
VNPI - Hồ Chí Minh QUẢN LÝ SẢN XUẤT THEO PHƯƠNG THỨC NHẬT BẢN

Khóa đào tạo QUẢN LÝ SẢN XUẤT THEO PHƯƠNG THỨC NHẬT BẢN

 • 64 - 66 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • 05 ngày Thứ 7, Dự kiến T6/2018 [8:30 – 16:30]
VNPI Hồ Chí Minh - Kỹ năng quản lý dự án

Khoá đào tạo KỸ NĂNG QUẢN LÝ DỰ ÁN

 • 64 - 66 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Dự kiến ngày 30-31/5/2018 [8:30 – 16:30]
Khóa đào tạo VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2015

Khóa đào tạo NHẬN THỨC CHUNG VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2015

 • 64 - 66 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • 01 ngày, 08/04/2019 [8:30 – 16:30]
Chuyên gia Đánh Giá Trưởng Hệ Thống QLCL theo ISO 9001:2015

Khóa đào tạo CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2015

 • 64 - 66 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • 05 ngày, 08-12/04/2019 [8:30 – 16:30]

E-LEARNING: QUẢN LÝ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

 • 178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
 • 12 đến 15/11/2018

Hội thảo CÔNG NGHIỆP BAO BÌ TẦM NHÌN 2020

 • Windsor Plaza Hotel - 18 An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM
 • Thứ 6, Ngày 29 tháng 6 năm 2018
A Leadership Webminar for SMEs hosted by CISCO on Wednesday, July 25, 2018

A Leadership Webminar for SMEs hosted by CISCO on Wednesday, July 25, 2018

 • To register go to: https://www.asean-sme-academy.org/cisco-leadership-webinar-series-for-smes-leadership-in-transformation/
 • 11:00AM-12:30PM (SG/PHILIPPINES TIME) Wednesday, July 25, 2018
VNPI - Hồ Chí Minh - Kỹ năng soạn thảo quy trình

Khóa đào tạo KỸ NĂNG SOẠN THẢO QUY TRÌNH, HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC

 • 64 - 66 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • 11-12/06/2018 [08:30 - 16:30]
VNPI Hồ Chí Minh - Kỹ Năng Quản Lý Sự Thay Đổi

Khoá đào tạo KỸ NĂNG QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI

 • 64 - 66 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Dự kiến ngày 26/5/2018 [8h30-16h30]
VNPI Hồ Chí Minh CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BẰNG LEAN 6-SIGMA

Khóa đào tạo CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BẰNG LEAN 6-SIGMA

 • 64 - 66 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • 02 ngày, 29-30/03/2018 [8:30 – 16:30]
Chuyên gia Đánh Giá Trưởng Hệ Thống QLCL theo ISO 9001:2015

Khóa đào tạo CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2015

 • 64 - 66 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • 05 ngày, 17-21/04/2018 [8:30 – 16:30]

Workshop: KM - Knowledge Management / Quản Lý Tri Thức

 • Nest by AIA, Tầng 02 Bitexco Tower (Số 2 Hải Triều, Quận 1, TP.HCM)
 • Chiều Thứ 5, ngày 01/02/2018 - [18:00 - 21:00]

Khoá đào tạo Lean 6-Sigma (Đai Xanh)

 • 64 - 66 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • 6 ngày - 23, 30/12/2017 và 6, 13, 20/01/2018

Khoá đào tạo Lean 6-Sigma Đai Vàng

 • 168 đường Phú Lợi, Phường Phú Hòa, TP.TDM, Bình Dương.
 • 20/12/2017 [8:30 - 16:30]

Khoá đào tạo ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG ISO 9001:2015 (LEAD AUDITOR)

 • 64 - 66 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • 05-09/12/2017

Khoá đào tạo QUẢN LÝ RỦI RO AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM

 • Lầu 1, TT Học Tập Phát Triển TP.HCM, Số 178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Q.3, TP.HCM
 • 20-23/11/2017

Khoá đào tạo Kaizen 5S (Cần Thơ)

 • Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Khí Miền Nam (PVGAS SOUTH)
 • 7 - 8/11/2017

Khoá đào tạo Kaizen 5S (Hồ Chí Minh)

 • Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Khí Miền Nam (PVGAS SOUTH)
 • 1,2,3/11/2017

E-learning: Đổi Mới Quản Lý Tại Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ

 • Lầu 1, TT Học Tập Phát Triển TP.HCM, 178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Q.3, TP.HCM
 • 11-14/12/2017 [8:30 - 16:30]

Hội thảo Phát Triển Nguồn Nhân Lực Thúc Đẩy Hoạt Động NSCL

 • Lầu 1, Oscar Hoteal, 68A Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
 • 09/12/2017 [8:30 - 11:30]

Lean 6-Sigma Đai Vàng (Nidec Copal Precision Q9)

 • Nidec Copal Precision Q9
 • 07 - 08/12/2017

Lean 6-Sigma Đai Vàng (Nidec Copal Q7)

 • Nidec Copal Q7
 • 05 - 06/12/2017